Конецптот за MOOD HILL потекнува од идејата да се создадат интервенции за ридот Кале а со цел да се препознае квалитетот на секој простор и при тоа со урбана интервенција да се нагласи. Овој проект е ПРОТИВ изградба на нови физички објекти затоа што тие ќе бидат тешки за одржување и ќе станат темни и запуштени простории. 

Intervention VIEW POINT

Интервенцијата ТОЧКА НА ГЛЕДАЊЕ е дел од конкурсниот предлог MOOD HILL за ридот Кале. Оваа интервенција е поставена како продолжение на платото пред Музејот на Современа Уметност и има за цел да ја нагласи поврзаноста помеѓу музејот и едната страна на градот Скопје. Поврзаноста во овој случај нема да биде физичка, но искуствена. Посетителите ќе можат да лебдат над градот. Ваквата атрактивна платформа би привлекла повеќе посетители кон ридот. Материјалите се едноставни: челик и дрво. Изгледот нема да ја наруши архитектурата на музејот и ќе биде лесна за одржување.

Intervention Point of View is a continuation of the plateau in front of the Museum of Contemporary Art in Skopje and has a goal to point out the connection between the museum and the city of Skopje. The connection, in this case, won’t be physical, but empirical. The visitors could float over the city. This attractive platform would attract visitors towards the Kale Hill. The materials are as simple as steel and wood. The look won’t destroy the look of the museum and would be easy for maintenance.

Intervention BOXES
Коцки е урбана интервенција замислена над посточкиот паркинг пред влезот во тврдината Кале. Таму ќе има настани кои што ќе бидат посредници помеѓу калето и музејот како на пример:
– Работилници за фамилијата
– Ноќ во музејот
– тивки утра со јога
– Настап на млади музичари
– Pop up изложби на млади дизајнери
– Изложба на графити уметници
– работилници за деца и други

Boxes is an urban intervention imagined over the parking next to the entrance of the fortress Kale. There would have events that would be mediators between the Kale fortress and the Museum. For example:
– Workshops for the family
– Night in the museum
– silent mornings with yoga
– Young musicians performance
– Pop up exhibitions of young designers
– Exhibition of graffiti artists
– workshop for children and others

Intervention WELCOME and AUDITORIUM
Аудиториум поставен на падината покриена со трева од пристапната страна на Калето наспрема чаршијата е интервенција предложена за конкурсот за уредување на ридот Кале. Аудиториумот е создаден од пигментирани бетонски плочи инспирирани од боите на Калето и Музејот на Современата Уметност и така е медијатор помеѓу овие две историски дистанцирани објекти.Auditorium set on the slope of the Kale hill towards the old bazaar is an intervention made by pigmented concrete pieces inspired by the colors of the Fortress Kale and the Museum of Contemporary Art. 

Intervention SPORT PLAYGROUNDСпортскиот терен за кошарка е поставен во близината на Француските гробишта. На овој рид дефинитивно му недостасуваат спортски содржини, со што би се промовирале здрави навики. 

Sport center is imagined next to the French graveyards. On this hill definitely is needed some sport activity, this way healthy habits would be developed. 

Team Sara Simoska Arhitektura
Author Sara Simoska
Collaborators
Aleksandar Aleksoski
Driton Aliti
Betto Idrizi